Back to top

Postgrau en Disseny d'Aplicacions i Serveis per a la Xarxa

Dades bàsiques

Titulació

Postgrau en Disseny d'Aplicacions i Serveis per a la Xarxa

Direcció

David Casacuberta
Ariel Guersenzvaig
Rosa Llop

Crèdits

30 ECTS

Durada

De febrer a juliol
Dimarts, dimecres i dijous, de 17.00 h a 21.15 h.

Idioma

Espanyol. Algunes sessions poden ser en anglès.

Preu

Curs 2018-2019: 4.900 € (més 500 € en concepte de drets de preinscripció).

Requisits d'admissió

• Títol universitari (o equivalent) en disseny (o en enginyeria, comunicació, publicitat, informàtica, psicologia, etc).
• Nivell alt de castellà i mitjà d'anglès.
• Control dels softwares de disseny.

Presentació

Com podem utilitzar Internet per potenciar el creixement social i econòmic?

Avui dia, Internet és on més ens informem, comprem i relacionem, per la qual cosa es indispensable formar professionals capaços d'entendre la transformació total que comporta aquest volum d'informació i que sàpiguen com aprofitar el seu potencial pel creixement social i econòmic. Al mateix temps, totes les oportunitats que es deriven del mitjà necessita respondre tant les necessitats dels usuaris com els reptes de caràcter empresarial.

Per fer-ho, aquest programa proposa una oferta formativa aplicada que cobreix tots els aspectes necessaris perquè l'estudiant adquireixi les competències i coneixements que li permetin emprendre, dirigir i dissenyar productes, serveis i aplicacions de caràcter innovador i des d'una perspectiva centrada en l'experiència d'ús.

Mitjançant un professorat especialitzat en cadascuna de les àrees temàtiques del programa, l'estudi de casos i la realització d'un projecte pràctic, l'estudiant obtindrà una formació multidisciplinària. Amb aquesta formació, l'estudiant tindrà una visió detallada de tot el procés de la creació d'un projecte interactiu on la visió de negoci, l'experiència d'usuari (UX), la tecnologia i el disseny de l'interfície ocupen el lloc central.

El màster ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses importants del sector (per exemple, Everis, BeRepublic, Gamma UX, Optimyzet, Multiplica, Ogilvy), però també en start-ups o empreses d'altres àmbits com Ulabox i el Diari Ara. Després de cursar aquest màster, un important nombre d'ex-alumnes s'han incorporat a algunes de les principals empreses del sector a Espanya i l'estranger. També molts dels projectes finals de màster han estat guardonats amb prestigiosos premis internacionals, finançament i beques.

Estructura

Diploma de Postgrau en Disseny d’Aplicacions i Serveis per a la Xarxa
El Diploma de Postgrau en Disseny d’Aplicacions i Serveis per a la Xarxa s’estructura a partir de les àrees temàtiques següents que s’integren a un projecte transversal que es desenvolupa durant el curs:

Aplicacions i serveis en xarxa
L’objectiu d’aquesta àrea temàtica és concebre Internet com a una plataforma col·lectiva i entendre en profunditat les seves possibilitats a la creació d’aplicacions i serveis online. L’objectiu d’aquest mòdul és aprofundir en conceptes clau relacionats amb la UX i l’estratègia.

Per a la majoria de projectes web és necessari assegurar-ne primer la idoneïtat i, després, la supervivència des del punt de vista del Negoci. Conèixer de la forma més detallada possible quin serà l’entorn de Mercat, la proposta de valor que oferim als nostres usuaris, el model de negoci, els objectius i KPI’s que mesurarem i transmetre-ho des d’una UX, Disseny Virtual i copys memorables. A partir de tots aquests coneixements podrem assegurar la màxima conversió possible per al nostre projecte Web.

Eines
Es veuran un seguit d’eines per a la gestió de continguts  (CMS), cadascuna especialitzada en una finalitat determinada (social, comercial, comunicació).

S’aprofundirà l’ús de Drupal i sobretot a Wordpress, tractant amb detall la instal•lació, la configuració i l’extensió usant mòduls i plugins. També es pararà una especial atenció a eines existents per al mesurament web.  

Llenguatge, API´s i Mash-Up
L’objectiu és que l’estudiant entengui les dinàmiques de desenvolupament en entorns client/servidor i sigui capaç de treballar amb llenguatges com ara JavaScript i PHP, i el maneig de la informació mitjançant bases de dades mySQL. L’assignatura pretén aportar a l’alumne els conceptes essencials per al desenvolupament d’aplicacions web, la qual cosa li permet desenvolupar per ell mateix la majoria de serveis més habituals, fins a poder comunicar-se i col•laborar amb professionals especialitzats en projectes de gran rellevància i complexitat. Un altre objectiu clau és conèixer el funcionament de diverses eines i llibreries de codi amb l’objectiu de ser capaços de personalitzar-les i integrar-les en projectes propis. Es tractaran les APIs dels serveis web més populars  (Youtube, Yahoo, Google, etc.) i la creació de mashups, finalitzant amb les xarxes socials més utilitzades (com ara Facebook, Twitter, etc.). L’enfocament serà totalment pràctic i amb una visió tècnica enfocada a professionals del disseny.


Creativitat, marca i negoci
L’objectiu serà dotar els alumnes de capacitat d’identificar i sintetitzar el focus d’un producte interactiu i, alhora, saber connectar-ho amb el context en què s’emmarca: cultural, tecnològic i econòmic. Aquesta línia de connexió permet establir el full de ruta sobre el qual es desplega qualsevol projecte. Es tractaran qüestions com ara la definició de models de negoci, la comunicació del producte i la gestió de la reputació, així com aspectes legals que tenen a veure amb els negocis digitals.

Nota: els continguts del Diploma de Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web en cap cas se solapen amb els del Diploma de Postgrau en Disseny d’Aplicacions i Serveis per a la Xarxa.

Objectius

 • Conèixer la filosofia, els mecanismes i la dinàmica d'Internet i les tecnologies digitals per entendre aquest espai de creació i tecnologia com un llenguatge propi.
 • Entendre la importància de l'experiència d'usuari com una disciplina que dona sentit al treball conjunt de tecnologia, disseny i interacció.
 • Proporcionar els coneixements interdisciplinaris necessaris per ser capaç de dissenyar i implementar llocs web i web apps funcionals centrats en l'usuari i les seves necessitats.
 • Conèixer les estratègies que permeten el posicionament de marca i establir processos d'intel·ligència col·lectiva en el desenvolupament de projectes.
 • Entendre les característiques pròpies de l'ecosistema tecnològic digital per aprofitar la seva potencialitat en la creació de serveis i productes que fomentin la transformació digital.
 • Introduir nous models de negoci, fomentar el caràcter emprenedor del mitjà i establir noves oportunitats professionals.
 • Ser capaç de dirigir, dissenyar i implementar un projecte per a Internet de manera autònoma i ser capaç de participar en un equip especialitzat.

Competències

Les principals competències per a les quals el màster prepara són:

 • Entendre i aplicar els mecanismes sociològics i conceptuals d'Internet i les tecnologies digitals en la creació de productes i serveis.
 • Conèixer i aplicar les tècniques pròpies de l'experiència d'usuari (UX) i el disseny d'interacció pel modelatge i l'arquitectura de serveis i aplicacions.
 • Conèixer i aplicar els principis del disseny d'interfície d'usuari per a la creació de sistemes visuals i micro-interaccions.
 • Aplicar els coneixements interdisciplinaris necessaris per a dissenyar i prototipar serveis i aplicacions web així com altres productes digitals.
 •  Conèixer i aplicar les tècniques de disseny centrat en l'usuari per dissenyar productes i serveis centrats en les seves necessitats amb l'objectiu d'oferir propostes eficients, eficaces i usables.
 • Comprendre i proposar nous models de negoci que fomentin el caràcter emprenedor del medi i estableixin noves oportunitats professionals.
 • Desenvolupar estratègies tant de contingut com de mesurament que permetin el posicionament de marca i consolidin oportunitats de conversió comercial.
 • Conèixer i aplicar metodologies de planificació i direcció de projectes àgils.
 • Conèixer la metodologia del disseny de productes interactius, les etapes que el configuren i el seu caràcter iteratiu.
 • Ser capaç d'analitzar el context social, identificar oportunitats i plantejar reptes d'innovació que fomentin la transformació digital.

Galeria de projectes

Betwoin

Diversos autors

UIUI

Diversos autors

Asamblearia

Diversos autors

FoodMap

Diversos autors

Estudis relacionats

Postgrado en Diseño y Dirección de Proyectos Web ELISAVA

Màster en Disseny i Direcció de Projectes per a Internet

Màster
Postgrado en Diseño y Dirección de Proyectos Web ELISAVA

Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web

Postgrau
Postgrado Diseño Información ELISAVA 1

Master's Degree in Data and Design

Màster
SISOMO. Màster en Creativitat Audiovisual. ELISAVA

Màster en Disseny i Creativitat Audiovisual

Màster
Master in Design for Emergent Futures. IAAC. ELISAVA

Master in Design for Emergent Futures

Màster